Comissions/Consells

Les Comissions informatives

Les comissions informatives son òrgans que tinden per objectiu estudiar, informar o consultar tots els assumptes que hagin d'ésser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que exerceixin delegacions.

Tots els grups municipals tenen dret a formar part d'aquestes comissions, que hauran d'estar integrades pels membres que designin els diferents grups, d'acord amb els criteris que estableix l'article 20.1.c de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Les comissions estaran formades per un nombre imparell de membres, d'entre ells l'alcaldia com a president nat. L'alcalde/essa podrà delegar la seva representativitat en un president efectiu, el qual serà designat a proposta de la comissió corresponent, i serà elegit d'entre els membres que la integrin. Actuarà com a secretari el de l'Ajuntament o el funcionari en qui delegui.

L'adscripció a cada Comissió dels/les regidors/es que corresponguin a cada grup municipal i les variacions durant el període de mandat, seran decidides per majoria dels integrants del mateix grup, ja sia manifestant-ho en sessió plenària, o bé mitjançant un escrit tramès a l'Alcaldia i del qual s'haurà de donar compte al Ple.

Actualment, Roda de Ter únicament disposa de comissió informativa directorial que es reuneix el dimarts anterior a la celebració del Ple de la Corporació i està formada pels membres següents:

 • Presidència: Toni Mas Febrer
 • Pel grup d'Esquerra Republicana: Roser Montané i Tardà
 • Pel grup d'Independents per al Progrés de Roda: Yolanda Tristancho Manso
 • Pel grup Sumem per Roda de Ter: Elisabet Contreras Barceló
 • Pel grup Ara Roda: Esteve Franch Ginés
 • Pel grup de Junts Roda de Ter: Marta Pascuet Gonfaus
 • Pel grup Rodem: Joan Moreno i Parés

La Comissió Especial de Comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe del compte anual de la corporació, integrat per tota la documentació que exigeixi la normativa vigent aplicable.

Tots els grups municipals, de manera proporcional a la seva representativitat, tenen dret a formar part de la Comissió, i designaran amb aquesta finalitat els regidors que hagin d'integrar-s'hi.

A fi de coordinar la feina de la Comissió i la intervenció de fons, es faran reunions trimestrals a què assistirà l'interventor general de la corporació que tindrà l'obligació de preparar i presentar la documentació i la informació de caràcter econòmic, financer, pressupostari i patrimonial.

Les competències de la Comissió Especial de Comptes s'entenen sense perjudici de les que corresponen al Tribunal i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la seva legislació específica.

Els estats i els comptes seran rendits per l'alcalde/essa abans de dia 15 de maig de l'exercici següent al qual corresponguin. Els dels organismes autònoms i les societats mercantils seran rendits i proposats inicialment pels seus òrgans competents i seran tramesos a l'Ajuntament en el mateix termini.

Correspon a la Comissió Especial de Comptes, l'examen, l'estudi i l'informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d'aprovar el Ple de la corporació, d'acord amb allò que estableix la legislació reguladora de la comptabilitat de les entitats locals.

La composició de la Comissió Especial de Comptes és de tres membres, inclosa la presidència. Els regidors i regidores que componen aquesta comissió designats pels grups municipals són els que a continuació es relacionen:

 • Presidència: Toni Mas Febrer
 • Pel grup d'Esquerra Republicana: Roser Montané i Tardà
 • Pel grup d'Independents per al Progrés de Roda: Yolanda Tristancho Manso
 • Pel grup Sumem per Roda de Ter: Elisabet Contreras Barceló
 • Pel grup Ara Roda: Esteve Franch Ginés
 • Pel grup de Junts Roda de Ter: Marta Pascuet Gonfaus
 • Pel grup Rodem: Joan Moreno i Parés

Consell Escolar

El Consell Escolar Municipal de Roda de Ter és l’organisme de consulta i de participació de les entitats i organismes de l’ensenyament no universitari al municipi. Està format per membres dels Ajuntaments de Roda de Ter i Masies de Roda, dels equips directius d’escoles públiques i altres centres educatius del poble, representants dels pares, dels mestres i d’alumnes.

El Consell Escolar Municipal és un espai de trobada de tots els centres educatius, funciona activament amb la finalitat de traçar objectius educatius comuns, coordinar-se, fomentar i organitzar activitats conjuntes per tal d’afavorir el coneixement mutu i el treball en equip, elaborar programes, plans i actuacions d’interès comú, i oferir un espai d’anàlisi, debat, diàleg, participació i consens.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-02-2024 12:13