Ajuntament

L’estructura organitzativa de l’ajuntament de Roda de Ter, consta, de conformitat amb la normativa de règim local de l’alcalde, els tinents d’alcalde, el Ple, la Junta de Govern Local, com a òrgans executius; i la Comissió especial de comptes i la Comissió informativa.

L’ALCALDE és escollit en la sessió constitutiva de l’ajuntament i el més habitual és que ho sigui el cap de la llista que hagi obtingut més vots. D'entre les atribucions que la normativa de règim local li atorga té la de nomenar als tinents d'alcalde.

Els TINENTS D'ALCALDE son nomenats d'entre els regidors que formen part de la Junta de Govern i la seva principal funció és la de substituir, per ordre del seu nomenament i en casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde.

La JUNTA DE GOVERN LOCAL, existeix en tots els municipis amb una població superior a 5000 habitants i està formada per l'alcalde i un número de regidors no superior al terç del nombre legal de regidors de l'ajuntament i les atribucions són bàsicament assistir a l'alcalde i les que aquest li delegui. La Junta de Govern Local, en el cas de Roda es reuneix setmanalment.

El PLE està format per tots els regidors escollits a les eleccions municipals, que en el cas de Roda de Ter, són 13 i les atribucions que la normativa de règim local li confereix, a banda de controlar i fiscalitzar la resta d'òrgans de govern, es caracteritzen per requerir unes majories més àmplies i qualificades, en contraposició a la resta d'òrgans de govern. Les sessions del Ple tenen caràcter mensual, sens perjudici de les sessions extraordinàries i urgents que es puguin convocar per part de l'alcalde.

La COMISSIÓ INFORMATIVA està presidida per l'alcalde i formada pels caps de tots els grups municipals i la seva funció és estudiar i dictaminar sobre els assumptes que han de ser aprovats pel Ple. En conseqüència, es reuneix amb caràcter previ a la celebri del Ple ordinari.

Finalment la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, està integrada per membres de tots els grups polítics municipals i té com a funció principal l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació i en conseqüència es reuneix quan aquests han estat elaborats, i com a pas previ a la seva aprovació pel Ple.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-07-2020 15:52