Organització municipal

L'Alcalde

Toni Mas i Febrer

Alcalde

Regidories: Educació, Participació Ciutadana i Governació

masfan@rodadeter.cat

Més informació: aquí

Tinents d'Alcalde

L'alcalde/essa designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde, per ordre de nomenament en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

El nombre de tinents d'alcalde no podrà excedir del nombre de membres de la Junta de Govern Local.

Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l'alcalde/essa, de què es donarà compte al Ple, es notificarà als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.

La condició de tinent d'alcalde es perd, també, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local. L'alcalde/essa pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern Local. En tal cas, els acords adoptats per aquesta Comissió tindran el mateix valor que les resolucions dictades per l'alcalde/essa.

Actualment, els tinents d'alcalde són:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-02-2024 12:25