Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legals d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde/essa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

La Junta de Govern es reuneix amb una periodicitat setmanal, cada dimarts a les 18:30 hores  a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb l’excepció del mes d’agost que no hi haurà sessió. Si és festiu, o excepcionalment concorren causes que ho justifiquin, es podran avançar o endarrerir a criteri de l’alcalde. També es pot reunir de forma extraordinària quan ho decideixi l'Alcaldia. El/la secretari/ària actuarà de fedatari dels acords de la Junta de Govern Local.

La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que caldrà debatre, i els expedients corresponents. Quan necessitin l'informe jurídic de la Secretaria General, hauran de ser lliurats per a l'informe esmentat, amb una antelació mínima de vuit dies, llevat dels supòsits d'urgència qualificada.

Consulteu aquí les últimes actes de la Junta de Govern Local celebrades.

 

Correspon a la Junta de Govern Local:

 • L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l'alcalde/essa li delegui, que en cas de Roda de Ter serán les següents:
 1. En matèria d’urbanisme
  1. L’atorgament, denegació, modificacions o d’altres situacions administratives, derivades de les llicències d’obres majors, excepte el desistiment, l’arxiu i la caducitat de la sol·licitud, la rectificació d’errors materials que no afecten als elements objectius i urbanístics de les llicències i les cessions de titularitat o canvis de nom.
  2. La resolució de les autoritzacions d’obres i usos provisionals.
  3. L’aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística dels diferents sistemes d’actuació, així com l’adopció de tots els actes administratius en el camp de la gestió urbanística, com, a títol d’exemple, l’aprovació inicial i definitiva dels projectes de reparcel·lació, d’expropiació, la determinació i modificació dels sistemes d’actuació, la delimitació i modificació de polígons i unitats d’actuació, la constitució d’entitats urbanístiques col·laboradores, l’assignació de quotes d’urbanització, etc. 
  4. L’aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i projectes d’urbanització complementària.
    
 2. En matèria d’activitats i obertura d’establiments.
  1. L’aprovació de l’informe municipal en els expedients d’autorització i/o llicència ambiental en aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental, excepte la rectificació d’errors materials que no afecten als elements objectius de l’informe o llicència, i les cessions de titularitat o canvis de nom.
  2. L’atorgament, denegació, modificació o d’altres situacions administratives, excepte l’arxiu i la caducitat de la sol·licitud, de les llicències, o autoritzacions municipals en aplicació de la normativa de prevenció i control ambiental, excepte la rectificació d’errors materials que no afecten als elements objectius de la llicència o autorització, i les cessions de titularitat o canvis de nom.
  3. L’atorgament, denegació, modificació o d’altres situacions administratives, excepte l’arxiu i la caducitat de la sol·licitud, de les llicències o autoritzacions municipals que es derivin o es puguin derivar de normativa d’espectacles i activitats recreatives, excepte la rectificació d’errors materials que no afecten als elements objectius de la llicència o autorització, i les cessions de titularitat o canvis de nom.
    
 3. En matèria de contractació

Feta excepció de la situació d’expedient a tramitar d’emergència, en cas de catàstrofe, infortuni públic o greu risc dels mateixos, es delega a la Junta de Govern Local, en la resta de situacions, la contractació en règim de dret administratiu d’obres, subministraments, serveis, concessions d’obres i de serveis, contractes administratius especials i contractes mixtos que excedeixin de les quanties corresponents a contractació menor, ni tinguin una durada superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentat percentatge i import, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

De conformitat amb el que disposa l’article 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la competència aquí delegada comporta l’atribució de les facultats d’aprovació de l’expedient de contractació, dels plecs de condicions tècniques, dels plecs de condicions administratives i econòmiques, i de l’exercici de totes les facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de contractació en referència a l’adjudicació, la interpretació, la inspecció, la modificació i/o resolució del contracte, excepte l’aprovació de l’aprovació de preus unitaris com a contradictoris en obres i serveis no són objecte de delegació i per tant seran aprovats per l’Alcaldia. En tot cas, també correspon a l’Alcaldia l’aprovació dels actes previs a l’adjudicació com són la classificació per ordre decreixent de les ofertes i el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmica més avantatjosa.
 

 1. En matèria de personal i funció pública
  1. L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació.
  2. L’aprovació de les bases per a la selecció de funcionaris de carrera i personal laboral indefinit
    
 2. En matèria de relacions interadministratives
  1. L’autorització dels convenis i acords amb altres administracions o institucions públiques sempre que no sigui competència del Ple municipal ni dels regidors delegats.
  2. L’acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions sempre que no sigui competència del Ple municipal, i d’import igual o superior als 3.000,00 €.
  3. Els acords d’adhesió, revocació i modificació de la mateixa, en xarxes i fòrums d’interès municipal, sempre que es realitzi mitjançant instruments sense personalitat jurídica.
    
 3. En matèria de patrimoni
  1. L’adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 30.000,00 € i que no superin els 3.000.000,00 € ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  2. L’alienació i la constitució de drets reals sobre el patrimoni municipal, sempre que la seva quantia no superi els 3.000.000,00 € ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en el cas dels béns immobles i béns mobles declarats de valor històric o artístics, estigui prevista en el pressupost.
  3. La cessió no ocasional, i amb caràcter de permanència, de l’ús de bens o instal·lacions municipals, mitjançant qualsevol títol, sempre i quan siguin inferiors a 4 anys de durada.
    
 4. En matèria d’activitat de foment

La convocatòria de procediments, l’atorgament de subvencions i la seva revisió sempre que no sigui competència d’un altre òrgan municipal.

 1. En matèria d’Hisenda

L’aprovació de factures de cost superior a 3.000,00 € (IVA inclós). (segons l’establert a les bases d’execució del pressupost)

 • Les atribucions que el Ple li delegui, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta.
   

La Junta de Govern Local, per a l'exercici de les seves competències resolutòries, -ja siguin delegades o bé d'atribució legal directa-, celebrarà sessió ordinària cada dimarts a les 18:30, i extraordinària quan ho decideixi l'Alcaldia mateixa. El secretari actuarà de fedatari dels acords de la Junta de Govern Local.

La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que caldrà debatre, i els expedients corresponents. Quan necessitin l'informe jurídic de la Secretaria General, hauran de ser lliurats per a l'informe esmentat, amb una antelació mínima de vuit dies, llevat dels supòsits d'urgència qualificada.

Actualment, formen part de la Junta de Govern Local:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-01-2023 11:56