Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legals d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde/essa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

La Junta de Govern es reuneix amb una periodicitat setmanal, cada segons i quart dimarts de cada mes a les 18:30 hores a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb l’excepció del mes d’agost que no hi haurà sessió. Si és festiu, o excepcionalment concorren causes que ho justifiquin, es podran avançar o endarrerir a criteri de l’alcaldia. També es pot reunir de forma extraordinària quan ho decideixi l'Alcaldia. El/la secretari/ària actuarà de fedatari dels acords de la Junta de Govern Local.

La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que caldrà debatre, i els expedients corresponents. Quan necessitin l'informe jurídic de la Secretaria General, hauran de ser lliurats per a l'informe esmentat, amb una antelació mínima de vuit dies, llevat dels supòsits d'urgència qualificada.

Consulteu aquí les últimes actes de la Junta de Govern Local celebrades.

 

Correspon a la Junta de Govern Local:

 • L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l'alcalde/essa li delegui, que en cas de Roda de Ter són les següents:
 1. En matèria d’urbanisme
  1. La resolució de les autoritzacions d’obres i usos provisionals.
  2. L’aprovació definitiva dels instruments de gestió urbanística dels diferents sistemes d’actuació, així com l’adopció de tots els actes administratius en el camp de la gestió urbanística.
  3. L’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització i projectes d’urbanització complementària.
    
 2. En matèria de contractació
  1. La contractació en règim de dret administratiu d’obres, subministraments, serveis, concessions d’obres i de serveis, contractes administratius especials i contractes mixtos que excedeixin de les quanties corresponents a contractació menor, quan el seu valor no excedeixin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni tinguin una durada superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi l’esmentat percentatge i import, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, a excepció de casos d'emergència, catàstrofe, infortuni públic o greu risc dels mateixos.

 

 1. En matèria de personal i funció pública
  1. L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació.

 

 1. En matèria de relacions interadministratives
  1. L’acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions d’import igual o superior als 3.000,00 €, sempre que no sigui competència del Ple municipal.
  2. Els acords d’adhesió, revocació i modificació de la Corporació, en xarxes i fòrums d’interès municipal, sempre que es realitzi mitjançant instruments sense personalitat jurídica.
    
 2. En matèria de patrimoni
  1. L’adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 30.000,00 € i que no superin els 3.000.000,00 € ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
  2. L’alienació i la constitució de drets reals sobre el patrimoni municipal, sempre que la seva quantia no superi els 3.000.000,00 € ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en el cas dels béns immobles i béns mobles declarats de valor històric o artístics, estigui prevista en el pressupost.
  3. La cessió no ocasional, i amb caràcter de permanència, de l’ús de bens o instal·lacions municipals, mitjançant qualsevol títol, sempre i quan siguin inferiors a 4 anys de durada.
    
 3. En matèria d’activitat de foment
  1. La convocatòria de procediments, l’atorgament de subvencions i la seva revisió sempre que no sigui competència d’un altre òrgan municipal.

I les atribucions que el Ple li delegui, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta.

Actualment, formen part de la Junta de Govern Local:

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-08-2023 14:57