Ordre del dia del Ple de març de 2024

Última revisió 15-03-2024 13:08
15/03/2024

El Ple de març tindrà lloc el dimarts 19, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Roda de Ter. Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- PART RESOLUTIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2024

1.2.- Proposta d'acord Relatiu a la presa de raó de la incorporació d'una regidora no adscrita i modificació de la composició de la Comissió informativa i de la Comissió especial de comptes

1.3.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures  aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

1.4.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal nº 14 per la  taxa per prestació de serveis de cementiri

1.5.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal nº 20 per la  prestació de serveis en la Piscina municipal i utilització d’altres instal·lacions esportives

1.6.- Dictamen relatiu a l'acord de modificació de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament en relació a unes places de l'escola de música

1.7.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació de l'increment del 0’5% vinculat a la evolució del PIB previst en la Llei 31/2022, de 23 de desembre,  de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023

1.8.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació del Conveni i l’adhesió al conveni tipus programa anem al  teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona 2024-28

1.9.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació de l’actualització de la fase 2 del projecte d’urbanització  dels carrers Verge del Sòl del Pont i Call de la Capella

2.- Part de control

2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

3.- MOCIONS

3.1.- Proposta de moció del Grup municipal Ara Roda per a l’adequació d'un carril bici

4.- URGENCIES

5.- PRECS I PREGUNTES

Ple municipal
Ple municipal