Pressupost municipal 2019


Per acord del Ple de la corporació en sessió ordinària del dia 29 de gener de 2019, es va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2019 i la plantilla de personal, el resum per capítols del qual és el següent:

INGRESSOS

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

PRESSUPOST AJUNTAMENT

FUNDACIÓ PRIVADA ESQUERDA

PRESSUPOST

CONSOLIDAT

I

Impostos directes

1.971.000,00

 

1.971.000,00

II

Impostos indirectes

35.000,00

 

35.000,00

III

Taxes i altres ingressos

846.320,00

4.000,00

850.320,00

IV

Transferències corrents

1.916.230,00

47.716,00

1.938.946,00

V

Ingressos patrimonials

40.200,00

 

40.200,00

VI

Alienació d’inversions reals

0,00

 

 

VII

Transferències de capital

1.177.158,00

 

1.177.158,00

VIII

Actius financers

0,00

 

 

IX

Variació de passius financers

0,00

 

 

TOTAL INGRESSOS 2019 

5.985.908,00

51.716,00

6.012.624,00

DESPESES

CAPÍTOL

DENOMINACIÓ CAPÍTOL

PRESSUPOST AJUNTAMENT

FUNDACIÓ PRIVADA ESQUERDA

PRESSUPOST CONSOLIDAT

I

Despeses de personal

1.963.250,00

29.282,79

1.992.532,79

II

Despeses en béns corrents i serveis

2.347.417,00

 

22.233,21

2.369.650,20

III

Despeses financeres

11.000,00

200,00

11.200,00

IV

Transferències corrents

205.515,00

 

180.515,00

V

Fons de contingència i altres imprevistos

0

 

 

VI

Inversions reals

1.231.726,00

 

1.231.726,00

VII

Transferències de capital

15.000,00

 

15.000,00

VIII

Actius financers

0,00

 

 

IX

Variació de passius financers

212.000,00

 

212.000,00

TOTAL DESPESES 2019 

5.985.908,00

51.716,00

6.012.624,00

Aquest expedient, inicialment aprovat, ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant edicte publicat al BOP de Barcelona del dia 7 de febrer de 2019 i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, als efectes d’examen i possibles reclamacions i ha esdevingut aprovat definitivament atès que no s'ha presentat cap reclamació dins el termini referit. Procedint-se a la seva publicació definitiva al BOP de Barcelona del dia 14 març de 2019.


Títol Document Url
Pressupost 2019Relació de subvencions nominatives que consten al pressupost 2019 Enllaç
Estat Execucio 2019 4R Ttrimestre - Capitols Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-10-2020 13:51