L'Ajuntament de Roda de Ter amplia fins a 36.000 euros la subvenció de suport al comerç local afectat per la COVID-19

Última revisió 19-11-2020 10:11
19/11/2020

L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el ple ordinari de novembre el dimarts dia 17. En aplicació a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre de 2020 per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, aquest Ple de la Corporació es va celebrar telemàticament i es va poder seguir en directe a través de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter.

Aquests van ser els punts de l’ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 20 d’octubre de 2020.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

2.- Dictàmens

2.1.- Dictamen relatiu a l’adhesió a la Xarxa d’espais escènics 2021-2024.

El Ple aprova SOL·LICITAR L’ADHESIÓ al Circuit de la xarxa d’espais escènics municipals de l’Àrea de cultura de la Diputació de Barcelona 2021-24. També aprova ACCEPTAR el contingut del Protocol per a l’adhesió al Circuit, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de juliol de 2020.

El Circuit és un programa gestionat per l’Oficina de Difusió Artística que promou els espais escènics com a equipaments de servei públic i impulsa estratègies per garantir l’accessibilitat de la ciutadania a les arts escèniques en condicions d’igualtat. La participació al Circuit dona dret a gaudir dels serveis i accions que aquest dugui a terme per tal de promoure l’activitat dels espais escènics de titularitat municipal, o privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.

El Circuit té per objecte, mitjançant el Protocol, formalitzar la relació entre els ens locals que gestionen els espais escènics de la demarcació de Barcelona i la Diputació de Barcelona. La finalitat principal del Circuit és crear una xarxa per impulsar les programacions artístiques estables municipals, proposar i coordinar serveis de suport tècnic i econòmic i assessorar els ens locals en matèria de difusió artística.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

2.2.- Dictamen relatiu a l’aprovació inicial del projecte de la nova canonada de sanejament del carrer Bonamic amb Ramon Pujol.

Vist el projecte d’obra municipal “Nova canonada de sanejament per aigües pluvials al C/ Bonamic – C/ Ramon Pujols Claveras” redactat per l’enginyera industrial Anna Puig i Casas, amb un pressupost base de licitació de 9.669,86 euros, desglossat en 7.991,62 euros i 1.678,24 euros d’IVA.

El Ple aprova inicialment el projecte i sotmet a informació pública per tal que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions i reclamacions.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

2-3.- Dictamen relatiu a l’adjudicació dels contractes de  serveis de conservació i manteniment de les zones verdes, equipaments municipals i espais lliures i la conservació i manteniment dels jocs infantils.

En sessió ordinària celebrada en data 4 d’agost de 2020 el Ple de la Corporació va acordar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del servei de conservació i manteniment de les zones verdes, equipaments municipals i espais lliures i la conservació i manteniment dels jocs infantil del municipi de Roda de Ter, convocant la seva licitació, així com els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran el contracte i es va procedir a la seva publicació.

El Ple aprova adjudicar el contracte de serveis de conservació i manteniment de les zones verdes, equipaments municipals i espais lliures i la conservació i manteniment dels jocs infantil del municipi de Roda de Ter, per procediment obert, a l’oferta més avantatjosa amb diversos criteris, a favor de les següents:

LOT 1

1. FUNDACIÓ TAC OSONA, preu 97.537,35 euros.

LOT 2

1. FITOPATOLOGIA I NATURA, SL, preu 7.650,00 euros.

LOT 3

1. FUNDACIÓ TAC OSONA, preu 12.272,73 euros.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

2.4.- Dictamen relatiu a la correcció d’errada relativa a la determinació dels dies festius de l’any 2021.

En sessió extraordinària del Ple de la Corporació celebrat en data 4 d’agost de 2020 es va acordar ESTABLIR per a l’any 2021 les dues festes locals següents: 23 de maig (segona pasqua) i 23 de setembre (festa major).

Atès que s’ha comprovat que el dia 23 de maig de 2021 correspon a un diumenge.

El ple aprova la correcció de l’errada i establir per a l’any 2021 les dues festes locals següents: 24 de maig (segona pasqua) i 23 de setembre (festa major).

APROVAT PER UNANIMITAT

 

2.5.- Dictamen relatiu a l’aprovació del conveni per a la participació en el programa LEADER CLIMA BM-CAT del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible.

En el Ple aprova un conveni amb l’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura dins del Projecte BM-CAT del Fons de Carboni per a una Economia Sostenible (FES-CO2) del “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico” del Gobierno de España pel qual es pagarà a l'ajuntament 485 euros per l'estalvi de 50 tonelades de CO2 durant 2019 per tenir una caldera ubicada al CARRER PÈLICS NÚMERO 2, ESCOLA EMILI TEIXIDOR RODA DE TER i a raó de 9,7 euros (sense IVA) per tona de CO2 d’acord amb el contracte amb el MITERD.

L'activitat del FES-CO2 prima l'adquisició de reduccions verificades d'emissions en els sectors coneguts com a “sectors difosos” (no subjectes al règim europeu de comerç de drets d'emissió) que resultin del desenvolupament de projectes a Espanya (“Proyectos Clima”).

APROVAT PER UNANIMITAT

 

3.- Propostes d’acord sense dictaminar.

No n’hi ha.

 

4.- Urgències.

Es proposa la votació del caràcter d’urgència de la proposta:

PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2020 DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 2020

APROVAT amb 12 vots a favor dels 5 regidors d’ERC, dels 5 regidors d’IPR, del regidor de Junts per Roda Joan Moreno i de la regidora no-adscrita Marina Quintana. I l’abstenció del regidor de Junts per Roda Albert Aguilar.

 

PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2020 DEL PRESSUPOST GENERAL DEL 2020

El Ple aprova inicialment la modificació de crèdit número 9/2020 per a l’exercici 2020. Aquesta modificació de crèdit és de 43.200€. L’alcalde, Roger Corominas, va explicar que aquesta modificació de crèdit està enfocada a fer intervencions necessàries a causa dels afectes de la COVID19 com, per exemple, un nou accés a l’escola Emili Teixidor.

De la modificació de crèdit, l’alcalde va destacar els 16.000€ que es destinaran a la Subvenció de suport al comerç local afectat per la COVID-19, adreçada a ajudar econòmicament el teixit productiu del poble. Amb aquests diners s’amplia la primera aportació de 20.000€ que es va fer a la subvenció en el ple d’octubre. En aquell moment, l’equip de govern ja va expressar la voluntat del consistori rodenc d’ampliar aquella primera aportació. En total, seran 36.000€ destinats a la subvenció, “una xifra rellevant, tot i que encara voldríem que fossin més diners”, va explicar l’alcalde, Roger Corominas.

Per la seva part, el grup municipal d’IPR va agrair que es continuïn buscant diners per a aquesta subvenció adreçada als comerços i establiments afectats per la COVID19 i van afegir que “no considerem que siguin suficients”.

APROVAT amb 7 vots a favor dels 5 regidors d’ERC, del regidor de Junts per Roda Joan Moreno i de la regidora no-adscrita Marina Quintana. I 6 abstencions dels 5 regidors d’IPR i del regidor de Junts per Roda Albert Aguilar.

 

5.1.- Donar compte al Ple

5.2.- Donar compte de l’informe de tresoreria relatiu al període de pagament mig a proveïdors.

5.3.- Donar compte dels preus de la gestió de residus sòlids urbans per al 2021.

6.- Part de control als òrgans de la Corporació.

6.1.- Donar compte de les resolucions de l’alcalde.

6.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local celebrades en sessions de dates 27 d’octubre, 3 de novembre i 10 de novembre de 2020.

 

7.- Mocions.

7.1.- Moció en suport del Dia Internacional contra la violència envers les dones.

En la moció, l’Ajuntament de Roda de Ter demana que el Ple adopti els següents acords:

-Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violència masclista.

-Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.

-Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència masclista.

-Manifestar el compromís per eradicar i actuar amb determinació contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.

La regidora d’Igualtat, Marina Quintana, va expressar la tristesa que li genera que encara ara s’hagi de fer balanç de víctimes de la violència de gènere i va assegurar que “voldríem que desaparegués el 25N tal com l’estem commemorant”. Quintana va obrir la regidoria a la participació i col·laboració de totes les persones que ho desitgin.

APROVADA PER UNANIMITAT

 

8.- Precs i preguntes.

Els regidors i regidores que formen part de l’oposició van presentar diverses preguntes al ple i també precs.

Pel que fa a les preguntes del públic, hi va haver 4 preguntes procedents d’un ciutadà.

Les preguntes dels veïns i veïnes adreçades al Ple es van poder realitzar fins a les 19h. del dilluns 16 de novembre. Calia enviar un correu electrònic a l'adreça: rodadeter@rodadeter.cat amb la pregunta i la identificació de la persona que la realitza. No s'accepten preguntes anònimes si bé no es fa pública la identitat de la persona.

 

 

Una imatge del ple del 17 de novembre de 2020, que es va fer telemàtic i es va retransmetre en directe per la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. També el podeu tornar a visualitzar des del canal de Youtube.
Una imatge del ple del 17 de novembre de 2020, que es va fer telemàtic i es va retransmetre en directe per la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. També el podeu tornar a visualitzar des del canal de Youtube.