Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Ampliació dels terminis de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic

Bookmark and Share
Imatge de Roda de Ter, amb el Pont Nou
Ampliar en una finestra emergent Imatge de Roda de Ter, amb el Pont Nou
Data de publicació: 23.03.20 17:25
La Diputació de Barcelona ha fet públiques noves dates de recaptació de tributs, d'acord amb l'estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat i en aplicació de les mesures excepcionals adoptades davant la situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19.

D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel Govern de l’Estat, i en aplicació de les mesures excepcionals que ha adoptat la Diputació de Barcelona, davant la situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19, i amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la malaltia, les instal.lacions de l’Organisme de Gestió Tributària (oficines centrals i territorials i punts d'informació), estan tancades des del dia 16 de març de 2020.

No obstant, l’activitat de l’Organisme respecte a l’exercici de les funcions delegades de gestió, inspecció i recaptació es continua desenvolupant amb normalitat, atès que el personal treballa a través de connexió en forma remota.
Amb la voluntat de mantenir-vos informat de l’estat de la gestió que està desenvolupant l’Organisme, respecte de la recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic del vostre municipi, us indico seguidament l’operativa que estem seguint, a la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19:

  • Recaptació voluntària

- Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es troben en període de
cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.
- Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.
- Padrons de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, taxes i preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament: estem preparant l’acord de la seva pròrroga (fins el 20 de maig o el 2 de juny de 2020 per al cas de les taxes i preus públics, segons quan finalitzés el seu període de pagament en voluntària; i fins el 2 de juny de 2020 per a l’impost de vehicles), sempre i quan no hagueu aprovat vosaltres, de forma expressa, una pròrroga diferent.
- D’aquesta manera, demorarem el càrrec en compte per a aquells contribuents que tinguin domiciliat el seu pagament, i facilitarem el compliment de l’obligació de pagament als que no hagin domiciliat.

  • Recaptació executiva

Tot i que en aquest moment, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel que es modifica el Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els terminis dels procediments tributaris ja no estan suspesos, atesa la situació excepcional que estem vivint, no estem dictant provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu.

  • Fraccionaments, ajornaments

El termini de pagament de les fraccions o ajornaments també s’ha vist ampliat, d’acord amb
el següent detall:
- Ajornaments o fraccions, concedits abans del 18 de març de 2020, amb data de venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà el 30 d’ abril de 2020.
- Ajornaments o fraccions, concedits després del 18 de març de 2020, el seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020.

  • Multes de trànsit

Donat que no tenen naturalesa tributària, li resulta d’aplicació la suspensió de terminis acordada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, apartats 1 i 2 i, conseqüentment, no estem realitzant cap actuació.

  • Atenció als contribuents

L’atenció al contribuent, es continua prestant a través dels següents canals:
- Telemàtica (www.orgt.diba.cat)
- Correu electrònic, a l’adreça: orgt.atenciociutadana@diba.cat, a través de la qual es podrà rebre i contestar consultes.

I en aquest moment estem gestionant amb l’operador telefònic la possibilitat d’obrir línies telefòniques per poder prestar també l’atenció al contribuent per aquesta via.

  • Padró de l’Impost sobre béns immobles (IBI)

El personal de l’Organisme està treballant en la preparació del padró d’aquest impost, i estarà ultimat en els propers dies, de manera que es pugui iniciar el seu cobrament en les dates previstes, d’acord amb el calendari fiscal corresponent a cada municipi, degudament aprovat, o bé en les dates que es determin, pel cas que es vulgui modificar aquest calendari.

  • Pagament de bestretes ordinàries i Ingrés i liquidació dels imports recaptats

Tant el pagament de les bestretes ordinàries com els ingressos de les quantitats recaptades i la liquidació corresponent, es seguiran efectuant amb la mateixa periodicitat habitual.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: