Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Mapa de capacitat acústica de Roda de Ter

Amb l’objectiu de prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica per tal d’evitar i reduir els danys que se’n podrien derivar, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, que regula les mesures necessàries per prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i les vibracions, i estableix els mecanismes necessaris per fixar els objectius de qualitat acústica en el territori i per donar resposta a la problemàtica produïda per aquest tipus de contaminació.

Atès que correspon als ajuntaments elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels receptors acústics al qual és aplicable aquesta llei, que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població, i si s’escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit municipal, el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en virtut de la prestació d’assistència tècnica sol·licitada per aquest Ajuntament, va elaborar el Mapa de Capacitat Acústica de Roda de Ter, el qual ha estat aprovat pel Ple municipal i que es pot consultar en els arxius relacionats que consten a continuació.

Arxius relacionats

  • Memòria MCA
     pdf  Arxiu PDF (66,13 Kb) - Data de publicació: 29.01.19
  • Mapa
     pdf  Arxiu PDF (12,58 Mb) - Data de publicació: 21.03.14

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: