L'Ajuntament de Roda de Ter aprova una modificació de crèdit de mig milió d'euros que permetrà començar les obres del carrer Verge del Sòl del Pont

Última revisió 28-06-2021 13:33
28/06/2021

L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el ple ordinari de juny el dimarts dia 22. Un dels punts més destacats de l’ordre del dia va ser la modificació de crèdit amb la incorporació de mig milió d’euros al Pressupost municipal de l’exercici 2021, la major part dels quals es destinaran a la primera fase de les obres del carrer Verge del Sòl del Pont. Aquests diners per a les obres provenen de dos crèdits que s’han sol·licitat.

Aquest Ple de la Corporació es va celebrar de manera presencial al Museu Arqueològic de l’Esquerda de Roda de Ter per poder garantir la distància de seguretat entre les persones assistents. Podeu recuperar la gravació del ple a la pàgina de Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament de Roda de Ter.

Aquests van ser els punts de l’ordre del dia:

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 25 de maig de 2021

APROVADA PER UNANIMITAT

2.1.- Proposta d'acord d'aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2021

El Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar la xifra de població a 1 de gener de 2021 i que és de 6.447 habitants.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.2.- Proposta d'acord d'adhesió a la proposta del Síndic de Greuges sobre el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

L’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya i assumeix el compromís de contribuir en l’aplicació de les mesures contingudes en el Pacte i participar en les reunions de seguiment del Pacte. Aquest pacte contra la segregació escolar a Catalunya, de març de 2019, promogut pel Departament d’Educació i el Síndic de Greuges, va comptar amb el suport de la majoria d’agents de la comunitat educativa i també d’administracions locals de municipis de més de 10.000 habitants. El seu objectiu és el de situar la segregació escolar en el centre de l'agenda de la política educativa i promoure consensos al voltant de les mesures que cal emprendre. En concret preveu 9 àmbits d’actuació, 30 actuacions i 189 mesures que han de ser implementades per les diferents entitats signatàries en el període 2019-2023, també per part de les administracions locals.

La regidora d’Educació, Marina Quintana (Junts per Roda), va dir que l’objectiu d’aquest acord és donar una paper més actiu als ens locals en relació a la segregació escolar.  La regidora va explicar que ja s’estan fent tasques al respecte des del Pla Educatiu Entorn.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.3.- Proposta d'acord de renovació del conveni de col·laboració amb el Departament d'Interior sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa RESCAT en l'àmbit de protecció civil.

El Ple de l’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar la renovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa Rescat en l’àmbit de protecció civil. En aquest moment els canvis legislatius ens obliguen a signar de nou aquests convenis de col·laboració. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública s’han d’adaptar i determinar, en la vigència dels convenis al termini màxim de quatre anys des de l’entrada en vigor de la Llei. Per aquest motiu, i per tal que els municipis puguin continuar disposant dels terminals de la xarxa RESCAT cedits, cal signar de nou els convenis esmentats. Als municipis sense policia local que en el seu moment no van signar el conveni, se’ls proposa de nou la signatura d’aquest conveni i la cessió de terminals Rescat. També s’aprofita per implementar protocol de coordinació i comunicació amb el CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de la Direcció General de Protecció Civil), així com la obligatorietat de realitzar proves periòdiques de comunicació entre municipis i el CECAT.

L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas (ERC), va valorar positivament aquesta renovació per a 4 anys més. Per la seva part, Albert Serra, portaveu d’IPR, a l’oposició, també va considerar que és “interessant” donar continuïtat al conveni.

APROVAT PER UNANIMITAT

2.4.- Proposta d'acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2021 del Pressupost General del 2021

L’Ajuntament de Roda de Ter va aprovar inicialment la modificació de crèdit número 3/2021 per a l’exercici 2021 amb un total a suplementar de 568.100 euros. D’aquests, 76.100 euros provenen del romanent de tresoreria i la resta, de dos préstecs que s’han sol·licitat: un de 200.000 euros i l’altra de 292.000 euros.

L’alcalde de Roda de Ter, Roger Corominas, va explicar on es destinaran els diners previstos en aquesta modificació de crèdit. L’alcalde va començar la seva intervenció parlant dels 492.000€, que és la part més quantiosa, i que es destinarà  a les obres del carrer Verge del Sòl del Pont. Segons Corominas, l’Ajuntament preveu executar la primera fase de les obres de rehabilitació del carrer Verge del Sòl del Pont, la qual es finançarà amb endeutament provinent de dues operacions de crèdit, una de les quals es farà a cost zero d’interessos i l’altra a un cost molt reduït d’interessos.

També s’utilitzaran 76.100€ provinents de la incorporació de romanent de tresoreria.

Aquests es destinaran a finançar partides dels Capítols II, IV i VI en els conceptes següents:

  • Conservació dels pisos que cedirà la SAREB a Serveis Socials de l’Ajuntament de Roda de Ter (30.000€)
  • Contractació de prestació de serveis tècnics (34.900€)
  • Subvencions a les entitats culturals Grup Fotogràfic de Roda i Amics i Amigues de la natura (1.200€)
  • Hivernacle (10.000€)
  • Obres d’urbanització de la primera fase del carrer Verge del Sòl del Pont (492.000€)

Pel que fa als pisos que cedirà la SAREB, l’Ajuntament ha previst destinar 3.500€  per pis per a obres de conservació. “Per prudència i per arrodonir”, tal i com va explicar l’alcalde, l’Ajuntament ha fet una previsió de 30.000€. Aquestes obres les executarà l’Ajuntament i el 50% estarà finançat per la SAREB.

En aquesta modificació de crèdit, també està previst un increment de 34.000€ per als serveis tècnics que es destinaran a redaccions de projectes i direccions d’obres, entre d’altres.

En la modificació també s’ha incorporat més recursos per finançar un hivernacle.

Per la seva part, la regidora Montse Garcia (IPR), a l’oposició, va justificar l’abstenció del seu grup municipal en aquest punt per considerar que no n’han estat partíceps i perquè creuen que les obres del carrer Verge del Sòl del Pont s’haurien d’executar en una única fase. L’alcalde va explicar que l’equip de govern ha optat per dividir les obres en dues fases perquè és “un escenari realista i assumible pel nostre ajuntament”. Segons Corominas, d’aquesta manera “les obres es podran iniciar en breu” i “començarem a fer realitat el canvi en aquest carrer”.  

APROVAT amb 7 vots a favor dels regidors d’ERC i de Joan Moreno i Marina Quintana de Junts per Roda, a l’equip de govern; i 5 abstencions dels regidors d’IPR, a l’oposició.

 

Després del punt de precs i preguntes, l’alcalde va aixecar la sessió.

 

 

El ple municipal es va fer de manera presencial al Museu de l'Esquerda
El ple municipal es va fer de manera presencial al Museu de l'Esquerda